Stacks Image 37

El nostre producte: L'estella forestalLa nostra estella forestal és fusta procedent de neteges i aclarides de boscos, principalment de proximitat, que un cop processada és reutilitzable com energia neta.
La fusta que estellem és, majoritàriament, de pi blanc (Pinushalepensis) provinent de tales selectives per tal de controlar la producció forestal.
El poder calorífic inferior és la quantitat d'energia alliberada quan una massa unitària crema amb presència d'oxigen i evapora el seu contingut d'aigua. Com més contingut d'aigua porti l'estella, menys poder calorífic tindrà el producte.
Les calderes normalment poden consumir estella amb un contingut d'aigua de fins al 35%, tot i que el més adequat és consumir-la amb un contingut d'aigua menor al 30%.
A Eversol garantim que l'estella que comercialitzem té un contingut d'aigua inferior al 30%, per tal d'obtenir un rendiment òptim de les calderes. Comprovem periòdicament quina és la concentració d’aigua de la nostra estella per tal d’entregar sempre un producte de màxima qualitat.
Estem especialitzats en la producció d’estella G10 i G30 i garantim la seva qualitat, el poder calorífic, la humitat i proporcionem alta garantia de subministrament.Nuestro producto: La astilla forestalNuestra astilla forestal es madera procedente de limpiezas de los bosques, principalmente de proximidad, que una vez procesada es reutilizable como energía limpia.
La madera que astillamos es mayoritariamente de pino blanco (Pinushalepensis) proveniente de talas selectivas para controlar la producción forestal.

El poder calorífico inferior es la cantidad de energía liberada cuando una masa unitaria quema con presencia de oxígeno y evapora su contenido de agua. Cuanto más contenido de agua lleve la astilla, menos poder calorífico tendrá el producto.
Las calderas normalmente pueden consumir astilla con un contenido de agua de hasta el 35%, aunque lo más adecuado es consumirla con un contenido de agua menor al 30%.
A Eversol garantizamos que la astilla que comercializamos tiene un contenido de agua inferior al 30%, para obtener un rendimiento óptimo de las calderas. Comprobamos periódicamente cuál es la concentración de agua de nuestra astilla para entregar siempre un producto de máxima calidad.
Estamos especializados en la producción de astilla G10 y G30 y garantizamos su calidad, el poder calorífico, la humedad y proporcionamos alta garantía de suministro..